Wytyczne przeciwepidemiczne dotyczące projektu Wędrowny Zakład Kultury

Prosimy o uważne zapoznanie się z wytycznymi.

 1. Minimalna przestrzeń na jedną osobę (uczestnika warsztatów albo prowadzącego) powinna wynosić 4,0 m2.
 2. Sala, w której odbywają się warsztaty, musi mieć możliwość otwierania okien i być wietrzona przed, w trakcie i po zakończeniu warsztatów.
 3. Grupa może liczyć maksymalnie 15 uczestników warsztatów.
 4. W jednej sali może przebywać jedna grupa uczestników warsztatów.
 5. Każda osoba przed wejściem na salę, w której odbywają się zajęcia, ma obowiązek dokładnego umycia rąk oraz ich dezynfekcji.
 6. Organizator warsztatów (Stowarzyszenie Krotochwile) zapewnia płyny dezynfekujące.
 7. Uczestnicy mają obowiązek zakrywania ust i nosa za pomocą własnych maseczek.
 8. W sali odległość między stanowiskami dla uczestników powinna wynosić minimum 1,5 metra.
 9. Na warsztaty mogą uczęszczać wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych w szczególności temperatury ciała powyżej 38°C i kaszlu.
 10. Do limitu osób nie wliczają się osoby zaszczepione dwoma dawkami szczepienia przeciwko wirusowi Sars-Cov-2.
 11. Organizator warsztatów (Stowarzyszenie Krotochwile) najpóźniej 2 dni przed rozpoczęciem warsztatów musi otrzymać listę uczestników wraz z danymi kontaktowymi. Dane te przechowywane będą przez 14 dni od dnia, w którym odbył się warsztat celem ewentualnego przedstawienia służbom sanitarno-epidemiologicznym w przypadku stwierdzenia obecności na warsztatach osoby chorej.
  Po upływie 14 dni dane te będą niszczone. Wzór listy przekazuje Organizator warsztatów (Stowarzyszenie Krotochwile).
 12. Warunkiem uczestnictwa w warsztacie jest wypełnienie karty informacyjnej Uczestnika wraz z oświadczeniami. W przypadku osób niepełnoletnich kartę tę wypełnia i podpisuje rodzic lub opiekun prawny Uczestnika.
 13. Podczas trwania warsztatów w sali pozostają jedynie Uczestnicy i prowadzący. Rodzice lub opiekunowie prawni zobowiązani są do przebywania poza salą.
 14. Uczestnicy warsztatów mają obowiązek stosowania się do zaleceń określonych w niniejszym Dokumencie oraz do zaleceń wyznaczonej przez Organizatora osoby ds. przestrzegania reżimu sanitarnego.
 15. Wytyczne zawarte w niniejszym Dokumencie mają charakter ogólny i mogą różnić się w zależności od wybranych warsztatów. Każdorazowo Organizator pisemnie poinformuje Zgłaszającego o ewentualnych zmianach.
 16. Powyższe zalecenia zostały opracowane na bazie wytycznych Narodowego Centrum Kultury, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Głównego Inspektora Sanitarnego, Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Wytyczne zostały zatwierdzone przez Zarząd Stowarzyszenia Krotochwile
w dniu 27 czerwca 2021 roku.