Regulamin

Regulamin Warsztatów w ramach projektu Wędrowny Zakład Kultury

I. Definicje

 1. Regulamin – oznacza niniejszy dokument.
 2. Organizator – oznacza Stowarzyszenie Krotochwile z siedzibą w Krotoszynie (63-700), przy ul. Zdunowskiej 6/1, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000417065, NIP: 6211811537.
 3. Warsztaty – oznaczają świadczenia edukacyjne i artystyczne Organizatora szczegółowo określone na stronie internetowej Organizatora www.wedrownyzakladkultury.pl.
 4. Uczestnicy – oznacza uczestników warsztatów.
 5. Projekt – oznacza Wędrowny Zakład Kultury.
 6. Zgłaszający – osoba fizyczna, która wypełnia formularz zgłoszeniowy i tym samym zgłasza wieś do udziału w Projekcie.
 7. Prowadzący – oznacza osobę prowadzącą Warsztaty, posiadającą wiedzę i kwalifikacje w przedmiocie Warsztatów.
 8. Miejsce – oznacza miejsce realizacji Warsztatów.

II. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin reguluje stosunki pomiędzy Organizatorem, a Zgłaszającym i Uczestnikami w związku z Warsztatami.
 2. Zgłoszenie na Warsztaty jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu i programu Warsztatów oraz minimalnej liczby i grupy wiekowej Uczestników (podanych na stronie internetowej Organizatora www.wedrownyzakladkultury.pl w szczegółowych opisach Warsztatów).

III. Uczestnicy

 1. Uczestnikami Warsztatów mogą być osoby niepełnoletnie i pełnoletnie.
 2. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w Warsztatach za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
 3. Uczestnicy są zobowiązani do podpisania zgody na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie na cele Projektu. W przypadku osób niepełnoletnich zgodę podpisują rodzice lub prawni opiekunowie.
 4. Uczestnicy są zobowiązani do podpisania zgody na rejestrację i wykorzystanie ich wizerunku. Szczegóły zgody opisuje załącznik do Regulaminu pt.: “Oświadczenie w przedmiocie zgody na wykorzystanie wizerunku”. W przypadku osób niepełnoletnich zgodę podpisują rodzice lub prawni opiekunowie.

IV. Zgłoszenie na Warsztaty

 1. Zgłoszenie na Warsztaty odbywa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej Organizatora www.wedrownyzakladkultury.pl.
 2. Po otrzymaniu zgłoszenia, Organizator w ciągu 4 dni przesyła informację zwrotną z możliwymi terminami przeprowadzenia Warsztatów lub dodatkowe pytania mające wyjaśnić niejasności.
 3. W przypadku braku korzystnych terminów lub braku dostępności danych Warsztatów, Zgłaszający może wycofać swoje zgłoszenie, o czym należy poinformować Organizatora.
 4. Dane pobierane od Zgłaszającego są wykorzystane wyłącznie w celu realizacji Projektu. Zgłaszający powinien zadbać o ich zgodność z prawdą.
 5. Zgłaszający zapewnia i udostępnia nieodpłatnie Organizatorowi lokal na czas przeprowadzenia Warsztatów. Lokal powinien być zgodny z obowiązującymi na dzień przeprowadzenia Warsztatów przepisami bezpieczeństwa (w szczególności przepisami o Bezpieczeństwie Przeciwpożarowym). Lokal powinien być wolny od wad technicznych, z dostępem do toalety, bieżącej wody, prądu oraz oświetlenia zapewniającego Uczestnikom, Organizatorom oraz Prowadzącym bezpieczną pracę.

V. Przeprowadzenie Warsztatów

 1. Warsztaty odbywają się wyłącznie we wsiach położonych w województwie wielkopolskim.
 2. Zgłaszający powinien przestrzegać limitu Uczestników i ich grupy wiekowej. Ewentualną mniejszą lub większą liczbę uczestników a także udział osób w innym niż podany wieku trzeba skonsultować z Organizatorem minimum 3 dni przed dniem realizacji Warsztatów.
 3. Zgłaszający powinien poinformować Organizatora o dokładnym adresie Miejsca. Organizator zapewnia transport Prowadzących oraz niezbędnych materiałów.
 4. Organizator zapewnia materiały edukacyjne zgodnie z typem Warsztatów oraz merytoryczną opiekę Prowadzących.
 5. Zgłaszający jest zobowiązany do obecności podczas realizacji Warsztatów. W przypadku nieobecności Zgłaszającego należy wskazać osobę, która będzie go zastępować i przekazać informację o zmianie do Organizatora.  
 6. W sytuacji, gdy po przyjeździe na Miejsce okazuje się, że Uczestnicy są w innym wieku, niż podany w zgłoszeniu lub liczba Uczestników jest dużo niższa od sugerowanej w opisie Warsztatu, Organizator ma prawo odstąpić od przeprowadzenia Warsztatów i obciążyć Zgłaszającego kosztami dojazdu.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Warsztatów bądź zmiany terminu i Miejsca zajęć z przyczyn od siebie niezależnych (wypadki losowe, choroba prowadzącego). W takim przypadku Organizator niezwłocznie poinformuje Zgłaszającego o zaistniałej sytuacji.
 8. Pytania dotyczące udziału w Warsztatach, współpracy i innych zagadnień należy kierować na adres: info@wedrownyzakladkultury.pl.

VI. Warsztaty cykliczne

 1. Zgłoszenie na Warsztaty odbywa się poprzez wypełnienie dedykowanego formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej Organizatora www.wedrownyzakladkultury.pl w zakładce Warsztaty cykliczne.
 2. Na Warsztaty cykliczne obowiązuje osobny nabór, niezależny od trwającego przez cały okres projektu naboru na Warsztaty jednorazowe. Termin i zakres naboru ogłaszany jest corocznie.
 3. W ramach Warsztatów cyklicznych przewidziane są dwie lub więcej ścieżki tematyczne, których opis i typ ogłaszany jest corocznie.
 4. Do udziału w naborze na Warsztaty cykliczne mogą zgłaszać się wsie, które nie mają domu kultury, biblioteki lub ich filii, a także zorganizowanych cyklicznych zajęć i warsztatów, mają maksymalnie 500 mieszkańców oraz znajdują się w województwie wielkopolskim. Nie spełnianie któregoś z kryteriów powoduje, że dane zgłoszenie nie będzie rozpatrywane podczas wyboru wsi.
 5. Dane pobierane od Zgłaszającego są wykorzystane wyłącznie w celu realizacji Projektu. Zgłaszający powinien zadbać o ich zgodność z prawdą.
 6. Zgłaszający zapewnia i udostępnia nieodpłatnie Organizatorowi lokal na czas przeprowadzenia Warsztatów. Lokal powinien być zgodny z obowiązującymi na dzień przeprowadzenia Warsztatów przepisami bezpieczeństwa (w szczególności przepisami o Bezpieczeństwie Przeciwpożarowym). Lokal powinien być wolny od wad technicznych, z dostępem do toalety, bieżącej wody, prądu oraz oświetlenia zapewniającego Uczestnikom, Organizatorom oraz Prowadzącym bezpieczną pracę.

VII. Bezpieczeństwo

 1. W Warsztatach nie mogą brać udziału Uczestnicy, których zachowanie będzie zagrażało bezpieczeństwu innych Uczestników, Prowadzących lub narazi na zniszczenie wyposażenie Miejsca. W takim wypadku Prowadzący może polecić Uczestnikowi opuszczenie Miejsca, w którym odbywają się Warsztaty.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy (pieniądze, przedmioty wartościowe) posiadane lub pozostawione przez Uczestników w miejscu prowadzenia zajęć.
 3. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu i stosowania się do poleceń Prowadzącego. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe na skutek nieprzestrzegania Regulaminu i poleceń Prowadzącego.
 4. Uczestnicy ponoszą także odpowiedzialność cywilną i prawną za szkody osobowe i majątkowe powstałe wskutek ich działań w trakcie trwania Warsztatów. W przypadku osób niepełnoletnich, odpowiedzialność za szkody ponoszą ich rodzice lub prawni opiekunowie.
 5. Uczestnik niepełnoletni nie może opuszczać terenu Warsztatów w trakcie trwania Warsztatów, chyba, że zajęcia prowadzone są w plenerze (w takim wypadku Uczestnik pozostaje pod opieką prowadzącego i nie może oddalać się od niego do zakończenia zajęć i  powrotu na Miejsce).
 6. Uczestnik niepełnoletni może samodzielnie opuścić Miejsce zajęć jedynie za pisemną zgodą opiekuna lub za każdorazowym kontaktem telefonicznym.
 7. Dla bezpieczeństwa Uczestników niepełnoletnich, opiekunowie proszeni są o podanie osób uprawnionych do odbioru Uczestnika z Warsztatów, ich danych personalnych oraz numeru telefonu
 8. Opiekunowie proszeni są również o udzielenie informacji o stanie zdrowia niepełnoletniego Uczestnika (w szczególności o chorobach przewlekłych takich jak cukrzyca, epilepsja), a w razie potrzeby również informacji o przyjmowanych lekach, i uczuleniach. W przypadku, gdy Opiekunowie nie przekażą takich informacji Organizator ani Zgłaszający nie ponoszą odpowiedzialności za skutki wynikające z pominięcia informacji o stanie zdrowia niepełnoletniego Uczestnika.
 9. Uczestnicy pełnoletni ponoszą odpowiedzialność za własne zdrowie oraz za narażanie innych na uszczerbek na zdrowiu.

VIII. Promocja Warsztatów oraz przeprowadzenie zapisów Uczestników

 1. Zgłaszający, po ustaleniu z Organizatorem dnia, godziny i miejsca realizacji Warsztatów, otrzymuje od Organizatora w ciągu 7 dni roboczych materiały promocyjne, w tym plakat w formacie PDF oraz JPG lub PNG, przesłane drogą elektroniczną.
 2. Materiały promocyjne stanowią integralną formę graficzną, a także są zaakceptowane przez podmioty finansujące Projekt, dlatego nie mogą być zmieniane w żaden sposób. Ponadto materiały promocyjne są chronione prawem autorskim zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Zgłaszający prowadzi promocję lokalną oraz zapisy Uczestników na Warsztaty.
 4. Listę zapisanych Uczestników Zgłaszający przekazuje Organizatorowi najpóźniej 2 dni przed planowanym dniem realizacji Warsztatów.

IX. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Zgłaszając udział w Warsztatach, Zgłaszający wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla celów realizacji Projektu, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami).
 2. Zgłaszający niebędący Uczestnikiem oświadcza, iż jest uprawniony do podania danych osobowych Uczestnika, które będą przetwarzane przez Organizatora w celu wykonania Projektu.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji Projektu.
 4. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Krotochwile z siedzibą w Krotoszynie (63-700) przy ul. Zdunowskiej 6/1.
 5. Zgłaszającemu oraz Uczestnikowi nie będącemu Zgłaszającym przysługuje prawo do wglądu oraz poprawiania swoich danych osobowych.

X. Zmiana postanowień Regulaminu

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Organizatora www.wedrownyzakladkultury.pl na mocy Uchwały Zarządu Stowarzyszenia Krotochwile nr 1/2020 z dnia 11 marca 2020 roku.
 2. Organizator może zmienić postanowienia niniejszego Regulaminu. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie internetowej Organizatora www.wedrownyzakladkultury.pl.
 3. Zgłaszający, którzy wysłali formularz zgłoszeniowy zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu poprzez przesłanie odpowiedniej wiadomości przez Organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail)
 4. Zgłaszający, którzy wysłali formularz zgłoszeniowy, a Warsztaty jeszcze nie zostały przeprowadzone, mogą odstąpić od Projektu w przypadku braku akceptacji postanowień nowego Regulaminu, w terminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia o zmianie Regulaminu.
 5. Regulamin dostępny jest również w wersji drukowanej w siedzibie Organizatora oraz może zostać przesłany na adres poczty elektronicznej (e-mail) Zgłaszającego  w formie pliku PDF.

XI. Postanowienia końcowe

 1. W celu sprawnego korzystania ze strony internetowej Organizatora www.wedrownyzakladkultury.pl, w tym zgłoszenia na Warsztaty, zaleca się używanie urządzenia z dostępem do sieci Internet oraz konta poczty elektronicznej (e-mail). 
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym przepisy Kodeksu cywilnego.

Wersja 2

Data publikacji: 26 lipca 2022 roku.